Obchodné podmienky

Dodanie výrobkov s montážou

Pri dodaní výrobkov so zameraním a montážou prídeme zamerať potrebné rozmery na vyhotovenie k Vám na byt / firmu /. Vzorkovníky na výber donesieme. Objednávka sa uskutoční u Vás. Pri objednávke berieme zálohu cca 30 % z celkovej ceny zákazky, pokiaľ sa nedohodne inak. Doplatok sa uhrádza v hotovosti po montáži pracovníkovi, ktorý uskutočnil montáž. Bude Vám vystavená faktúra a príjmový pokladničný doklad. Ak vykonávame montáž, vzťahuje sa záruka aj na montážne vady.
Vyhradzujeme si právo mimo Košíc odmietnuť alebo odložiť zákazku, pokiaľ sa jedná o minimálne množstvo dodaných výrobkov vzhľadom na to, že doprava je z našej strany dotovaná.

Predaj tovaru online bez montáže s prepravou po Slovensku

Tovar je vyrábaný na mieru, preto sa úhrada kúpnej ceny uskutočňuje na predfaktúru vopred, vzhľadom na neblahé skúsenosti s poniektorými zákazníkmi. Predfaktúru dostanete emailom po objednaní tovaru. Do výroby sa objednaný tovar zadáva až po uhradení predfaktúry, preto ak chcete maximálne skrátiť dobu dodania, je treba uskutočniť platbu čím skôr. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že tovar je zhotovený a upravený podľa priania kupujúceho / spotrebiteľa / na mieru, preto v súlade s ust. § 12 ods. 5 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, nie je možné od zmluvy odstúpiť a tovar bezdôvodne vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nevykazuje závady záručného charakteru.

Doprava tovaru

Tovar Vám bude odoslaný prepravnou spoločnosťou v určenej dodacej lehote. Balné a prepravné je 13,00 EUR po celom Slovensku za celú zásielku pre kupujúceho.

Záručná doba na tovar

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Predávajúci poskytuje záruku na výrobné a montážne vady 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou montážou a neodbornou manipuláciou, keď si výrobok montuje kupujúci sám. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho tiež zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim.

Ustanovenia o odstúpení od zmluvy

V prípadoch, kedy sa nezhotovujú veci na mieru pre spotrebiteľa (t.j. pri dodaní náhradných dielov), je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.